Kasutustingimused

1.Üldine

1.1. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Teenusepakkuja ja Kasutajate vahelisi suhteid timberstore.ee keskkonna kaudu pakutavate teenuste kasutamisel.
1.2. Timberstore jätab endale õiguse loobuda tellitud kaupade müügist järgmistel juhtudel:
1.2.1. toote hind või omadused ei vasta tõele inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu süsteemis;
1.2.2. tellitud kaup on laost otsa saanud;
1.3. Teenuspakkuja säilitab ostuarved.
1.4. Teenuspakkuja edastab ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse, mida ostjal on võimalik salvestada ja taasesitada.

2. Tellimine

2.1 Tellimuse esitamiseks tuleb läbida järgmised tegevused:
1) Lisage sobiv toode/tooted ostukorvi;
2) Liikuge edasi vajutades nuppu “esita tellimus”
3) Täitke küsitud lahtrid, valige sobiv kättesaamise aeg, transpordi ja makseviis;
4) Lugege läbi Ostu- ja Müügitingimused ning nõustumise korral andke nõusoleku kinnitus;
5) Vajutage nupule ”Esita tellimus” ning sooritage tellimuse eest makse vastavalt e-mailile saabunud ettemaksu arvele.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
2.3 Tooteid saate tellida meie veebipoest ilma registreerumiseta, kuid registreeritud kasutajatele võivad rakenduda lisasoodustused.

Kättesaamine Ettemaksu arvele laekumisel saadetakse e-tellimiskeskkonnast tellitud kaup komplekteerimisse. E-tellimiskeskkonnast tellitud kaubad saab kätte tellimuses märgitud ajavahemikus kliendi objektile. Juhul kui kättesaamisviisiks on valitud enda transport, palume sellele järele tulla mitte hiljem kui 3 päeva jooksul tellimises märgitud ajast.

3. LEPINGUST TAGANEMINE NING KAUPADE VAHETAMINE

3.1 Timberstore jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul,
3.1.1 kui Klient ei ole tellimuse eest 100% ulatuses tasunud;
3.1.2 kui Kauba kohaletoimetamise aadress asub väljaspool Eesti Vabariigi piire.
3.1.3 kui tellitud Kaupa ei ole mistahes põhjusel võimalik tarnida. Sellisel juhul saadab Timberstore
Tellijale vastavasisulise e-kirja Tellimuses näidatud Tellija e-maili aadressile ja tagastab 14 päeva jooksul Tellija poolt tehtud ettemaksu.
3.2 Kliendil on õigus pärast tellimuse eest tasumist, kuid enne toodete väljastamist või Kliendi poolt toodetele järele tulemist oma tellimus tühistada, saates Timberstore e-posti aadressile info@timberstore.ee vastavasisulise kirja koos taganemise põhjuse, arve numbri ja oma arvelduskonto numbriga. Ettemaks tühistatud tellimuse eest koos transpordimaksumusega tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul alates avalduse esitamist.
3.3 Kliendil on õigus taganeda Tellimuse alusel sõlmitud Lepingust ilma põhjenduseta 14 päeva jooksul alates tellitud Kauba üleandmisest Kliendile. Kui mõni tellitud Kaupadest jõuab Tellijani teistest hiljem, siis kehtib hiljem kättesaadud Kauba suhtes taganemisõigus alates hilisemast kättesaamisest. Tagastamiskulud kannab Klient. Timberstore tagastab Kauba eest saadud summa 14-30 päeva jooksul Kliendile. Transpordikulud seoses Kauba toimetamisega Kliendini ei kuulu hüvitamisele. (Sama küsimus)
3.4 Kliendil on õigus tagastada või vahetada 14 päeva jooksul oluliste puudustega (praak) Kaupu. Tagastamise või vahetamisega seotud transpordikulud kannab Timberstore. Kauba tagastamisel kannab Timberstore Tellimuse summa 100% ulatuses 14-30 päeva jooksul Kliendi kontole.
3.5 Tagastada ega vahetada ei saa ettetellitud Kaupu, eritellimusel valmistatud Kaupu (valmistatud arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud spetsiifilisi tingimusi) ning riknenud või kasutamistähtaja ületanud Kaupu.
3.6 Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, dokumentidega (kasutamisjuhis vms), markeeringutega, terve ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama seda kahjustamata.
3.7 Kui tagastatav toode on kahjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludel, jätab Timberstore endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast või loobuda hüvitamisest täies mahus. Timberstore ei vastuta ka toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
3.8 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, kus on kirjeldatud viide tellimuse nr-le ja kuupäevale, maksumusele, kauba kirjeldus ja tagastamise põhjus. Timberstore võtab pärast avalduse saamist Kliendiga ühendust ja lepib kokku Tagastamisega seotud asjaolud.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
4.2 Timberstore OÜ kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.
4.3 Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.
4.4 Timberstore OÜ kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada veebipoes Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
4.5 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
4.6 Timberstore OÜ-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
4.7 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
4.8 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku Timberstore OÜ veebilehel.
4.9 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Timberstore OÜ-l ligipääs.
4.9.1 Timberstore OÜ ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.
4.10 Timberstore OÜ-l on õigus edastada kliendi Facebook Messengeri kampaaniaid, uudiseid ning tellimustega seonduvaid teavitusi.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1 VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD:
5.1.1 Timberstore OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Timberstore OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
5.1.2 Timberstore OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Timberstore OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Timberstore OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
5.2 KOHUSTUSTE RIKKUMINE:
5.2.1 Kohustuste rikkumine on tellimuse tingimuste täitmata jätmine või tingimuste mittekohane täitmine, sealhulgas täitmisega viivitamine.
5.3 ÕIGUSKAISEVAHENDID KOHUSTUSTE RIKKUMISE KORRAL:
5.3.1 Kui veebipood on kohustusi rikkunud, võib klient: 1) nõuda kohustuse täitmist; 2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; 3) nõuda kahju hüvitamist; 4) taganeda lepingust või öelda leping üles; 5) alandada hinda; 6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
5.3.2 Klient võib kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti. Eelkõige ei võta kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine kliendilt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
5.3.3 Klient ei või tugineda kohustuse rikkumisele Timberstore OÜ poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.
5.4 KLIENDI ÕIGUSED VAIDLUSTE LAHENDAMISEL
5.4.1 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.
5.4.2 Vaidluste lahendamiseks võib klient pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET), Tarbijakaitse või Tehnilise Järelevalve Ametisse (https://www.ttja.ee/et/tarbijale/kaebuse-esitamine) või kohtusse. Küsimuste korral võtke ühendust +372 57704447 või marek.armulik@timberstore.ee